Skip to content

Ubezpieczenia rolnicze

Jako rolnik wiesz na pewno, jak nieprzewidywalne potrafią być okoliczności, w których prowadzisz działalność. Przed skutkami pożaru zabudowań gospodarczych, uszkodzenia dachu przez silny wiatr, wypadku w trakcie prac polowych albo konsekwencjami wyrządzenia szkody osobie postronnej chronią różne warianty ubezpieczeń rolniczych. Niektóre są obowiązkowe, inne dobrowolne.

Wyjaśniamy, jakie polisy musi wykupić każdy rolnik, a które, choć nie są obowiązkowe, warte są rozważenia. Brak ubezpieczenia obowiązkowego skutkuje nałożeniem kary, więc musisz pamiętać, kiedy upływa termin ważności polisy.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na posiadaczy gospodarstwa rolnego zawarcia dwóch umów ubezpieczeniowych. Są to:

 • ubezpieczenie OC rolnika, które obejmuje szkody osobowe i rzeczowe
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Obowiązek wykupienia polisy spoczywa na wszystkich posiadaczach gospodarstw rolnych, którymi są nie tylko właściciele, ale też dzierżawcy, użytkownicy oraz osoby mające inne prawo, z którym łączy się władztwo nad gospodarstwem.

Z chwilą sprzedaży gospodarstwa obowiązek ubezpieczenia przechodzi na nowego właściciela.

Ubezpieczenie OC rolnika, które obejmuje szkody osobowe i rzeczowe

Ubezpieczenie OC rolnika uruchamiane jest w sytuacji, gdy osoby trzecie ucierpiały w związku z prowadzonym przez rolnika gospodarstwem. Polisa obejmuje szkody wyrządzone nie tylko przez rolnika, który jest stroną umowy, lecz także przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracujące na jego rzecz.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje także szkody wyrządzone w trakcie korzystania z pojazdów wolnobieżnych ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Należą do nich m.in. kosiarki samojezdne i kombajny.

Należy mieć na względzie, że OC rolników dotyczy wyłącznie szkód, do których doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej. W innych sytuacjach, a więc np. gdy jadąc na rowerze rolnik wyrządził szkodę pieszemu, odszkodowanie zostanie wypłacone z jego „prywatnego” OC.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynków rolnych musi obejmować szkody spowodowane przez ogień, huragan, powódź, podtopienia, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, osunięcie się ziemi. W wariancie rozszerzonym można dokupić ochronę na wypadek dewastacji czy zalania. Mając tak szeroki pakiet, nie będziesz musiał ponosić kosztów remontu budynków gospodarczych, jeśli do zniszczenia doszło w okolicznościach objętych polisą.

Kiedy rolnik musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie?

Obowiązek wykupienia polisy powstaje z dniem wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Rozciągniecie ubezpieczenia na nowe budynki powstaje z chwilą pokrycia ich dachem.

Umowy ubezpieczenia zawierane są na okres roku, więc kontroluj czas ważności polisy. Przeoczenie kosztuje. Brak ważnego ubezpieczenia OC wiąże się z karą w wysokości odpowiadającej jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyższa jest kara za brak ubezpieczenia budynków rolnych – sięga równowartości ¼ minimalnego wynagrodzenia.

Dobrowolne ubezpieczenia rolnicze

Firmy ubezpieczeniowe oferują elastyczne pakiety ubezpieczeń dobrowolnych.

 • W ramach AC możesz ubezpieczyć wszystkie pojazdy i maszyny rolne: kombajny, ciągniki, kultywatory, kosiarki, opryskiwacze…
 • W ramach dobrowolnego ubezpieczenia mienia możesz ubezpieczyć:
  • stałe elementy wewnątrz budynku oraz ruchomości – od ognia, zniszczenia przez wandali, zalania oraz innych nieprzewidzianych okoliczności
  • pomieszczenia i budynki nie podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody
  • możesz rozszerzyć ubezpieczenie o OC w życiu prywatnym i NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Ponadto możesz ubezpieczyć:

 • pasze złożone na przechowanie
 • uprawy.